V-STROM 1000 EURO4
Noir, Blanc, jaune
12799 €
V-STROM 650 EURO4
Noir, Blanc, Jaune
8399 €
V-STROM 250 EURO4
Noir, Jaune
5599€